ใบสมัครอบรม
หลักสูตร  การบริหารการจัดซื้อ จัดจ้าง และการคำนวนราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ(ตามระเบียบฉบับปัจจุบันและที่แก้ไข ปรับปรุงเพิ่มเติม) 
ระหว่างวันที่  27 - 29 มิ.ย. 2552  สถานที่   โรงแรมเอเชียน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
 
(กรุณาเขียนใบสมัครให้ครบถ้วนด้วยตัวบรรจง เพื่อประโยชน์ในด้านการจัดการและการจัดทำวุฒิบัตร)
1.   ประเภทบุคลากร  บุคลากรจากภายนอกมหาวิทยาลัย 
    ชื่อ
 นางสมจิตร 
นามสกุล
 อุบลจินดา 
เลขที่บัตรประชาชน
  

ตำเหน่ง
 หัวหน้าส่วนการคลัง 5 
ระดับ
  
 E-mail
  


2.
สถานที่ติดต่อ(ที่ทำงาน/บ้าน)
 อบต.กาลอ หมู่ 2 
ตำบล
 กาลอ 
อำเภอ
 รามัน 
จังหวัด
 ยะลา 
รหัสไปรษณีย์
 95140 
โทรศัพท์
 073-218029 
โทรสาร
  
โทรศัพท์มือถือ
 081-7486716 


3. ค่าลงทะเบียน/หลักสูตร
4,200 บาท (จ่ายเงินไม่เกินวันที่ 23 มิ.ย. 2552 )
4,500 บาท (จ่ายเงินหลังวันที่ 23 มิ.ย. 2552 )

4. ชำระค่าลงทะเบียนโดยธนาณัติเลขที่  ธอล.359819 ปณฝ.รูสมิแล ลงวันที่  22 มิถุนายน 2552
จำนวนเงิน  4200 บาท สั่งจ่ายนาม นางเบญจนาฏ ดวงจิโน สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตู้ ปณ. 3 ปณฝ.รูสมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94001
 
5. การสำรองที่พัก ณ โรงแรมเอเชียน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
        ไม่ต้องการห้องพัก     ต้องการห้องพัก (หากต้องการพัก โปรดระบุรายละเอียดดังนี้)
พักเดี่ยว     บาท/คืน รวมอาหารเช้า 1 ท่าน
พักคู่     บาท/คืน รวมอาหารเช้า 2 ท่าน (ระบุชื่อผู้พักคู่  )
               เข้าพักวันที่    เวลา   
               พักถึงวันที่    (กำหนด Check out เวลา 12.00 น.)
 
ลงชื่อ ผู้สมัคร
(
นางสมจิตร     อุบลจินดา 
)
 
 25/06/2552  
 
 
 
 
หมายเหตุ : ข้อตกลงในการสมัคร

    1. สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง จะไม่รับพิจารณาสำหรับใบสมัครที่ไม่ได้ส่งมาพร้อมค่าลงทะเบียน ทั้งนี้เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์ในการเข้ารับการอบรม และจะไม่คืนค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นยกเลิกโครงการหรือมีผู้สมัครเกินจำนวนที่กำหนด กรณีที่สมัครและชำระค่าลงทะเบียนแล้วแต่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ สามารถจัดส่งผู้แทนมาเข้ารับการอบรมแทนโดยต้องแจ้งให้ฝ่ายจัดการฯ ทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนดำเนินการอบรม

    2. เพื่อป้องการการสูญหายของเอกสารสำคัญ ผู้จัดจะมอบใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนให้ท่านในวันรายงานตัว

    3. สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งใบตอบรับสำหรับผู้สมัครที่ส่งใบสมัครพร้อมค่าลงทะเบียน แต่ขอเรียนเชิญให้ไปรายงานตัวเข้ารับการอบรมได้ในวันแรกของการอบรม เวลา 08.00 - 08.30 น. ณ เว้นแต่กรณีปิด/ยกเลิกโครงการ จะมีหนังสือแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการ

    4. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่
กค.0409.6/ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549

    5. การจองที่พักขอให้ไปรายงานตัวเข้าที่พักตาม วันเวลาที่จองในใบสมัครและชำระค่าห้องพักกับโรงแรมในวันเข้าพัก

    ***6. ขอความกรุณาตรวจสอบการกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน เรียบร้อยก่อนส่งด้วย