ใบสมัครอบรม
หลักสูตร  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดชายแดนภาคใต้(การอบรมการวิจัยในชั้นเรียน รุ่นที่ 1) 
ระหว่างวันที่  09 - 10 ก.พ. 2554  สถานที่   โรงเรียนเบตง"วีระราษฏร์ประสาน" อ.เบตง จ.ยะลา 
 
(กรุณาเขียนใบสมัครให้ครบถ้วนด้วยตัวบรรจง เพื่อประโยชน์ในด้านการจัดการและการจัดทำวุฒิบัตร)
1.   ประเภทบุคลากร  บุคลากรจากภายนอกมหาวิทยาลัย 
    ชื่อ
 นางสาวรติมา 
นามสกุล
 อีแมดือเร๊ะ 
เลขที่บัตรประชาชน
  

ตำเหน่ง
  
ระดับ
  
 E-mail
  


2.
สถานที่ติดต่อ(ที่ทำงาน/บ้าน)
 สพป.ยะลา เขต 3 
ตำบล
 เบตง 
อำเภอ
 เบตง 
จังหวัด
 ยะลา 
รหัสไปรษณีย์
 95110 
โทรศัพท์
  
โทรสาร
  
โทรศัพท์มือถือ
  


3. ค่าลงทะเบียน/หลักสูตร
--ไม่พบอัตราค่าลงทะเบียน--


4. ชำระค่าลงทะเบียนโดยธนาณัติเลขที่   ปณฝ.รูสมิแล ลงวันที่  00 543
จำนวนเงิน  0 บาท สั่งจ่ายนาม นางเบญจนาฏ ดวงจิโน สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตู้ ปณ. 3 ปณฝ.รูสมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94001
 
5. การสำรองที่พัก ณ โรงเรียนเบตง"วีระราษฏร์ประสาน" อ.เบตง จ.ยะลา
        ไม่ต้องการห้องพัก     ต้องการห้องพัก (หากต้องการพัก โปรดระบุรายละเอียดดังนี้)
พักเดี่ยว     บาท/คืน รวมอาหารเช้า 1 ท่าน
พักคู่     บาท/คืน รวมอาหารเช้า 2 ท่าน (ระบุชื่อผู้พักคู่  )
               เข้าพักวันที่    เวลา   
               พักถึงวันที่    (กำหนด Check out เวลา 12.00 น.)
 
ลงชื่อ ผู้สมัคร
(
นางสาวรติมา     อีแมดือเร๊ะ 
)
 
 24/06/2554  
 
 
 
 
หมายเหตุ : ข้อตกลงในการสมัคร

    1. สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง จะไม่รับพิจารณาสำหรับใบสมัครที่ไม่ได้ส่งมาพร้อมค่าลงทะเบียน ทั้งนี้เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์ในการเข้ารับการอบรม และจะไม่คืนค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นยกเลิกโครงการหรือมีผู้สมัครเกินจำนวนที่กำหนด กรณีที่สมัครและชำระค่าลงทะเบียนแล้วแต่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ สามารถจัดส่งผู้แทนมาเข้ารับการอบรมแทนโดยต้องแจ้งให้ฝ่ายจัดการฯ ทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนดำเนินการอบรม

    2. เพื่อป้องการการสูญหายของเอกสารสำคัญ ผู้จัดจะมอบใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนให้ท่านในวันรายงานตัว

    3. สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งใบตอบรับสำหรับผู้สมัครที่ส่งใบสมัครพร้อมค่าลงทะเบียน แต่ขอเรียนเชิญให้ไปรายงานตัวเข้ารับการอบรมได้ในวันแรกของการอบรม เวลา 08.00 - 08.30 น. ณ เว้นแต่กรณีปิด/ยกเลิกโครงการ จะมีหนังสือแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการ

    4. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่
กค.0409.6/ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549

    5. การจองที่พักขอให้ไปรายงานตัวเข้าที่พักตาม วันเวลาที่จองในใบสมัครและชำระค่าห้องพักกับโรงแรมในวันเข้าพัก

    ***6. ขอความกรุณาตรวจสอบการกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน เรียบร้อยก่อนส่งด้วย