ใบสมัครอบรม
หลักสูตร  หลักสูตร เทคนิคการจัดทำเอกสารการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม 
ระหว่างวันที่  19 - 20 เม.ย. 2555  สถานที่   โรงแรมหาดใหญ่เซ็นทรัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
 
(กรุณาเขียนใบสมัครให้ครบถ้วนด้วยตัวบรรจง เพื่อประโยชน์ในด้านการจัดการและการจัดทำวุฒิบัตร)
1.   ประเภทบุคลากร  บุคลากรจากมหาวิทยาลัย 
    ชื่อ
 นางสาวมาเรีย 
นามสกุล
 มะยีแต 
เลขที่บัตรประชาชน
  

ตำเหน่ง
 นักวิชาการอุดมศึกษา 
ระดับ
 - 
 E-mail
 maria-d@bunga.pn.psu.ac.th 


2.
สถานที่ติดต่อ(ที่ทำงาน/บ้าน)
 สำนักส่งเสริมฯ ม.อ.ปัตตานี 
ตำบล
 อาเนาะรู 
อำเภอ
 เมืองปัตตานี 
จังหวัด
 ปัตตานี 
รหัสไปรษณีย์
 94000 
โทรศัพท์
 073331302 
โทรสาร
 073335911 
โทรศัพท์มือถือ
 0865053003 


3. ค่าลงทะเบียน/หลักสูตร
2,500 บาท


4. การชำระเงินค่าลงทะเบียน
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาย่อย บุณณกัณฑ์ (ม.อ. หาดใหญ่) ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี เงินรายได้ฝ่ายส่งเสริม
เลขที่บัญชี 879-0-09072-1
 
5. การสำรองที่พัก ณ โรงแรมหาดใหญ่เซ็นทรัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
        ไม่ต้องการห้องพัก     ต้องการห้องพัก (หากต้องการพัก โปรดระบุรายละเอียดดังนี้)
พักเดี่ยว     บาท/คืน รวมอาหารเช้า 1 ท่าน
พักคู่     บาท/คืน รวมอาหารเช้า 2 ท่าน (ระบุชื่อผู้พักคู่  )
               เข้าพักวันที่    เวลา   
               พักถึงวันที่    (กำหนด Check out เวลา 12.00 น.)
 
ลงชื่อ ผู้สมัคร
(
นางสาวมาเรีย     มะยีแต 
)
 
 13/01/2555  
 
 
 
 
หมายเหตุ : ข้อตกลงในการสมัคร

    1. สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง จะไม่รับพิจารณาสำหรับใบสมัครที่ไม่ได้ส่งมาพร้อมค่าลงทะเบียน ทั้งนี้เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์ในการเข้ารับการอบรม และจะไม่คืนค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นยกเลิกโครงการหรือมีผู้สมัครเกินจำนวนที่กำหนด กรณีที่สมัครและชำระค่าลงทะเบียนแล้วแต่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ สามารถจัดส่งผู้แทนมาเข้ารับการอบรมแทนโดยต้องแจ้งให้ฝ่ายจัดการฯ ทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนดำเนินการอบรม

    2. เพื่อป้องการการสูญหายของเอกสารสำคัญ ผู้จัดจะมอบใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนให้ท่านในวันรายงานตัว

    3. สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งใบตอบรับสำหรับผู้สมัครที่ส่งใบสมัครพร้อมค่าลงทะเบียน แต่ขอเรียนเชิญให้ไปรายงานตัวเข้ารับการอบรมได้ในวันแรกของการอบรม เวลา 08.00 - 08.30 น. ณ เว้นแต่กรณีปิด/ยกเลิกโครงการ จะมีหนังสือแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการ

    4. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่
กค.0409.6/ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549

    5. การจองที่พักขอให้ไปรายงานตัวเข้าที่พักตาม วันเวลาที่จองในใบสมัครและชำระค่าห้องพักกับโรงแรมในวันเข้าพัก

    ***6. ขอความกรุณาตรวจสอบการกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน เรียบร้อยก่อนส่งด้วย