สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หน้าแรก บริการของเรา ประกันคุณภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดาวน์โหลด เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น ติดต่อสอบถาม ติดต่อสอบถาม

Search ::
 ระบบบุคลากร
 เพิ่มข้อมูลใหม่
 ข้อมูลส่วนตัว
 แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
 แก้ไขรหัสผ่าน
 แก้ไขข้อมูลบุคลากร
 บุคลากรทั้งหมด
 รายงานบุคลากร
 รหัสผ่านรายบุคคล
 ตารางภารกิจผู้บริหาร
 ตารางภารกิจ
 เพิ่มภารกิจ
 กำหนดสิทธิ
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 บันทึกข่าว
 ค้นหาข่าว
 E-Document
 ส่งข้อความใหม่
 New Inbox
 Inbox
 Outbox
 webboard
 ตั้งกระทู้ใหม่
 หน้าหลัก
 ลบกระทู้
 แผนปฎิบัติการโครงการ/กิจกรรม
 กรอกแผนฯ โครงการ/กิจกรรม
 รายงานแผนฯ โครงการ/กิจกรรม
 โครงการ/กิจกรรม
 กำหนดสิทธิ
 ผู้มีอำนาจเห็นชอบโครงการ
 การใช้งาน
 โครงการ/กิจกรรม
 เพิ่มโครงการ/กิจกรรม
 โครงการยังไม่เสนอผู้เห็นชอบ
 โครงการที่รอความเห็นชอบ
 ค้นหา/แก้ไข/ลบ
 ประเมินหลักสูตร
 ประเมินวิทยากร
 ผลการประเมินหลักสูตร
 รายงานสรุปรวม
 รายงานการเงิน
 กรอกใบสมัคร
 รายงานใบสมัคร
 รายงานนำส่งเงินรอการเห็นชอบ
 ถอนใบสมัคร
 ทำเนียบวิทยากร
 โครงการที่ร่วมมือกับภายนอก
 แบบรายงานความก้าวหน้า...
 จำนวนผู้เข้าอบรมมากที่สุด
 แสดงกราฟเปรียบเทียบ
 ข้อมูลรายงาน กพร.
 ตรวจสอบสถานะโครงการ
 ตัวชี้วัดที่ 4.3.1(1)
 ตัวชี้วัดที่ 4.3.1(2)
 ติดตามโครงการอบรม
 กำหนดสิทธิ
 ติดตามโครงการอบรม
 จัดการแบบประเมิน/แบบสอบถาม
 สร้างแบบประเมิน/แบบสอบถาม
 จัดการแบบประเมิน
 การจองที่พัก
 บันทึกข้อมูลการจองที่พัก
 ตารางการใช้ที่พัก
 รายงานแต่ละเดือน
 รายงานการใช้ห้องพัก
 การขอใช้ห้องประชุม
 แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม
 ลงทะเบียนห้องประชุม
 เอกสารรอเสนอสั่งการ
 เอกสารรอการอนุญาต
 แก้ไข/ยกเลิกแบบฟอร์ม
 ตารางการใช้ห้องประชุม
 รายงานการใช้ห้องประชุม
 พัสดุ
 กำหนดสิทธิ
 เบิกวัสดุในสต๊อก
 ขอเบิกพัสดุ
 รายการแบบฟอร์มที่ขอ
 รายงานยอดคงเหลือพัสดุ
 แสดงความต้องการพัสดุ
 ใบแสดงความต้องการพัสดุ
 แบบฟอร์มรอการเห็นชอบ
 เอกสารยังไม่ลงรับ
 รายการแบบฟอร์มผู้ขอ
 เอกสารรอเสนอ
 เอกสารรออนุมัติ
 การเป็นวิทยากร
 บันทึกข้อมูล
 การเป็นวิทยากร
 การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
 การเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ
 ข้อมูล
 การเป็นวิทยากรของ...
 รายงานแต่ละเดือน
 รายงานผล
 สรุปการเป็นวิทยากร
 สรุปการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
 สรุปการเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ
 ขออนุญาตใช้รถ
 แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์
 แก้ไข/ยกเลิกแบบฟอร์ม
 จัดรถ/เลือก พขร.
 บันทึกรายละเอียด
 แบบฟอร์มที่ขอ
 ตารางการขอใช้รถยนต์
 รายงานการขอใช้รถยนต์
 รายการวิทยุ
 Upload รายการวิทยุ
 ค้นหา/แก้ไข/ลบ
 เพิ่ม/แก้ไข/ลบ สถานีวิทยุ
 รายงาน
 รายการ VDO On Demand
 รายงาน VDO On Demand
 เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ
 Upload เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ
 Upload เอกสารอ้างอิง TQA
 ระเบียบและแนวปฏิบัติต่าง ๆ
 Upload ระเบียบและแนวปฏิบัติต่าง ๆ
 ประกาศและคำสั่งต่าง ๆ
 Upload ประกาศและคำสั่งต่าง ๆ
 แฟ้มเอกสารส่วนตัว
 เก็บเอกสารลงแฟ้ม
 ค้นหา/แก้ไข/ลบ
 รายงาน
 ข้อมูลทางบัญชี
 บันทึกข้อมูลบัญชี
 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 บันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 CoP บริการวิชาการ
 เพิ่มข้อมูลสมาชิก
 รายชื่อสมาชิก
 รายงาน
 ระเบียบ/วาระ/การประชุม
 Upload ระเบียบ/วาระ/การประชุม
 ค้นหา ระเบียบ/วาระ/การประชุม
 ผลการโหวต
 แสดงผลการโหวต
 Upload ภาพกิจกรรม
 Upload ภาพกิจกรรม
 แก้ไข|ลบ อัลบั้ม
 ปฏิทินการดำเนินงาน 5ส.
 แสดงกิจกรรมทั้งหมด
 แสดงปฏิทินกิจกรรม
 ผังเว็บไซต์ Sitemap
 สร้างแผนผังเว็บไซต์ SitemapAdministrator Login
Username:
Password :
สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
Phone : 073-331302 หรือ 1327
Administrator :
esupdul@bunga.pn.psu.ac.th