สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หน้าแรก บริการของเรา ประกันคุณภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดาวน์โหลด เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น ติดต่อสอบถาม ติดต่อสอบถาม

Search ::
สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
30 กันยายน 2557 ปัตตานี หาดใหญ่ ภูเก็ต ตรัง สุราษฎร์ธานี หน้าเว็บภาษาไทย English Version Old Version
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนัก หน่วยงาน/สถานี การศึกษาต่อเนื่อง ส่งเสริม&เผยแพร่ รวมลิ้งค์ ติดต่อเรา
Left - Menu
  เมนูหลัก
   ระบบ MIS
   สมัครอบรมออนไลน์
  
 CoP บริการวิชาการ   
   โครงการ/กิจกรรม
   บอร์ดประชาสัมพันธ์
   แบบฟอร์มต่าง ๆ
   ระเบียบต่าง ๆ
   ประกาศและคำสั่งต่าง ๆ
   Download
   ข้อมูลเครือข่ายชุมชน
   ภาพกิจกรรม
   สารส่งเสริมฯ
  งานประกันคุณภาพ
   สารสนเทศประกันคุณภาพ
   รายงานข้อมูล กพร.
   รายงานประจำปี
   รายงาน QA ปี 2548
   ข้อมูลดิบประกันคุณภาพ
   ฐานข้อมูลงานวิจัย
   รายงาน SAR-50
  ข้อมูลทางบัญชี
   ข้อมูลทางบัญชี
   ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
  บริการ
  VDO On Demand
  Radio On Demand
  วิทยาเขตต่าง ๆ
  คณะต่าง ๆ
  ระบบอีเมลล์
Link
ผู้บริหาร Online
ภาระกิจผู้บริหาร
Link
แสดงความคิดเห็นเว็บนี้
     ดีอยู่แล้ว
     ควรปรับปรุง
ความคิดเห็น

Link
ภาระกิจผู้บริหาร/หน.งาน/หน.ฝ่าย :: สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตารางภาระกิจผู้บริหาร/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน
นางจารุพรรณ มียิ้ม ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
ที่ เรื่อง วันที่นัดหมาย เวลา สถานที่
1.ร่วมดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน25 พฤศจิกายน 2556 08:30:00 หอประชุมนานาชาติ ม.อ.หาดใหญ่
2.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดโครงการฝึกอบรมร่วมกับฝ่ายฝึกอบรม20 พฤศจิกายน 2556 09:00:00 ห้องประชุมฝ่ายส่งเสริมฯ วิทยาเขตหาดใหญ่
3.เข้าร่วมประชุมตรียมการจัดรับฟังความคิดเห็นประชาชน20 พฤศจิกายน 2556 13:30:00 ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี ม.อ.หาดใหญ่
4.การเก็บข้อมูลสภาพพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมการรับฟังความคิดเห็นประชาชน14 พฤศจิกายน 2556 09:00:00 พื้นที่อำเภอบางกล่ำ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
5.ประชุมโครงการออกแบบและก่อสร้างบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน13 พฤศจิกายน 2556 13:30:00 โรงแรมหาดใหญ่ พราราไดส์ อ.หาดใหญ่
6.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการ 5 ส.12 พฤศจิกายน 2556 08:30:00 ห้องประชุมสำนักส่งเสริมฯ มอ.ปัตตานี
7.เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดการรับฟังความคิดเห็นประชาชน06 พฤศจิกายน 2556 13:30:00 ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี ม.อ.หาดใหญ่
8.เข้าร่วมดำเนินงานพิธีเปิดศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์05 พฤศจิกายน 2556 09:00:00 ศูนย์หนังสือ ม.อ. LRC ชั้น 1
9.ประชุมการจัดกิจกรรม 1 คณะ 1 ชุมชนเข้มแข็ง28 ตุลาคม 2556 13:30:00 ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี ม.อ.หาดใหญ่
10.เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการรับฟังความคิดเห็นประชาชน10 ตุลาคม 2556 08:30:00 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ 1 
 จำนวนผู้เข้าชม  
สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
Phone : 073-331302 หรือ 1327
Web Master :
esupdul@bunga.pn.psu.ac.th