Thai Version English Version Old Version
รายงานประจำปีประกันคุณภาพประจำปีการศึกษา 2552
  
  
Office of the Private Education CommistionOnline ขณะนี้ : 1 IP
ผู้ชมวันนี้ : 252 IP
ผู้ชมเมื่อวาน : 517 IP
ผู้ชมเดือนนี้ : 351 IP
ผู้ชมเดือนที่แล้ว : 20,445 IP
ผู้ชมทั้งหมด : 2,879,486 IP
1 ก.พ. 2548
หลักสูตรโครงการฝึกอบรม :: สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง
แสดงหลักสูตรโครงการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ
สถานีบริการฯ ปัตตานีฝ่ายฝึกอบรมฯฝ่ายส่งเสริมฯ หาดใหญ่ส่งเสริมเผยแพร่
หลักสูตร/กิจกรรม “การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning)”
ระยะเวลาดำเนินการ 18 - 19 ต.ค. 2551
ประเภท โครงการแบบว่าจ้าง
รายละเอียด
      สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เล็งเห็นความจำเป็นในการกระตุ้นให้อาจารย์ระดับอุดมศึกษาได้รับรู้และเห็นประโยชน์ของกลยุทธ์การเรียนการสอนรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อเสริมหรือทดแทนกระบวนการเรียนการสอนบรรยายที่ใช้อยู่เป็นส่วนใหญ่ในห้องเรียน กลยุทธ์หนึ่งที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่สามารถฝึกฝนให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เพิ่มพูนทักษะการแก้ปัญหา ทำงานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนพัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ คือ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) ปัจจุบันได้มีการนำกลยุทธ์ดังกล่าวไปใช้อย่างกว้างขวางในหลายสาขา
วิชาทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากสัมฤทธิผลที่เกิดกับผู้เรียนด้วยการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
-2-
อีกทั้งปรัชญาของการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับสำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย จึงได้จัดจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการสัญจรเรื่อง “การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน” เพื่อให้คณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมประชุมได้เข้าใจแนวคิด หลักการและวิธีการที่อาจนำไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาที่รับผิดชอบ อันเป็นแนวทางหนึ่งในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาอย่างจริงจัง
2. วัตถุประสงค์
เมื่อสิ้นสุดการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม
1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิดของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
2. บอกขั้นตอนและความสำคัญของแต่ละขั้นตอนของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
3. เข้าใจกระบวนการกลุ่มในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
4. อธิบายปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อคุณภาพของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
5. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิผลของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
6. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้ รวมทั้งระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน อันจะเป็นแนวทางในการสร้างความร่วมมือต่อไปในอนาคต

กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ระดับอุดมศึกษา จำนวน 50 คน
สถานที่จัด โรงแรมทวินโลทัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
วิทยากร
     1. รองศาสตราจารย์ นพ.อานุภาพ เลขะกุล จาก คณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอ.หาดใหญ่
จำนวนที่รับ 50 คน/หลักสูตร
หมดเขตรับสมัคร 17 ตุลาคม 2551
ติดต่อสอบถาม ฝ่ายส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง วิทยาเขต หาดใหญ่ สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ โทร 0-7428-6970-2 แฟกซ์ 0-7428-6971
Untitled Document