บุคลากร | ปฏิทินการดำเนินงาน | ติดต่อเรา |หน่วยการเงิน | หน่วยพัสดุ|
แบบฟอร์มการเงิน
แบบฟอร์มการเงินFlow Chat งานของหน่วยการเงินรายงานการเงิน
ฟอร์มเงินรายได้
- ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ส่วนบุคคล
- สัญญายืมเงินทดรองจ่าย
- รายละเอียดเงินช่วยเหลือค่าอาหารบุคลากร
- 1.ขออนุมัติเบิกเงินค่าช่วยเหลือพนักงานขับรถยนต์
- 2.หลักฐานการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าอาหารบุคลากร
- รายละเอียดจัดเลี้ยงโครงการอบรม
- ขออนุมัติจัดเลี้ยงโครงการอบรม
- ขออนุมัติเบิกค่าจัดเลี้ยงโครงการอบรม
- ใบเสร็จรับเงิน
- รายละเอียดค่าจัดเลี้ยงรับรอง
- ขออนุมัติจัดเลี้ยงรับรอง
- ขออนุมัติเบิกค่าจัดเลี้ยงรับรอง
- ใบสำคัญรับเงิน
- รายละเอียดค่าเดินทางไปราชการ
- ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
- ขออนุมัติเบิกค่าเดินทางไปราชการ
- หลักฐานการเดินทางไปราชการ
- ใบแทนใบเสร็จ
- รายละเอียดปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- รายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- ตารางรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- รายละเอียดจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร
- ใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนวิทยากร

ฟอร์มเงินงบประมาณ
- ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ส่วนบุคคล
- ใบเบิกทั่วไป
- สัญญายืมเงินทดรองจ่าย
- ใบมอบฉันทะ
- รายละเอียดค่าเดินทางไปราชการ
- ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
- ขออนุมัติเบิกค่าเดินทางไปราชการ
- หลักฐานการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
- ใบแทนใบเสร็จรับเงิน
- รายละเอียดปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- รายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- ตารางรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ฟอร์มสวัสดิการ
- ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ
- ใบเบิกเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล [7131]
- ใบเบิกเงินสวัสดิการศึกษาบุตร [7223 ]
- พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ/เงินรายได้
- ตารางสรุปหลักการเบิกค่ารักษาพยาบาล/ค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัย
- ใบเบิกเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล [กทพ.01 ]
- ใบเบิกเงินสวัสดิการศึกษาบุตร [กทพ.02 ]
- ใบเบิกเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล กรณีฉุกเฉินตามคำสั่งแพทย์ [กทพ.03 ]
- ใบเบิกเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยนอก [กทพ.04 ]
- พนักงานเงินรายได้
- ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลจากเงินรายได้

รายงานเดินทางไปราชการ สำหรับบุคคลภายนอก
  
  
  
 

Untitled Document